Hnutí modliteb matek

 

SEDLČANY

Jsme součástí celosvětového hnutí MM, proto se řídíme určitým řádem. Matky na celém světě se sjednocují v modlitbách za své děti a své blízké.

Používáme modlitební brožurku, k 9 základním modlitbám můžeme přidávat vlastní modlitby.

Modlitby matek vznikly v roce 1995 v Anglii (zakladatelka Veronica Williams a její švagrová Sandra). Od té doby se rozšířily do více než 120 zemí světa.

Skupinky 2 – 8 matek se scházejí pravidelně jednou týdně. V Sedlčanech se scházíme již 20 let, do loňského roku v kapli Domova Důchodců. Před několika lety vznikla další skupinka, která se schází v domácnostech. V době pandemie se modlíme online.

Spiritualita hnutí MM je cestou úplného odevzdání se.

Při modlitbách odevzdáváme sebe, své děti a své drahé do Ježíšových rukou ve velké důvěře, že ON může všechno.

Pro všechny skupinky jsou závazné modlitby:

 • Prosba k Duchu svatému, aby vedl naše setkání
 • za ochranu před vším zlem
 • za odpuštění
 • za jednotu
 • chválíme Boha písněmi a modlitbami.
 • za spojení se všemi skupinkami matek
 • čtení z Písma svatého
 • děkujeme Bohu za dar mateřství
 • modlitba odevzdání při ukládání jmen do košíčku

Základní zásady:

 • NERADIT: skrze společnou modlitbu hledáme Boží řešení konkrétního problému té které matky.
 • NEPOMLOUVAT: učíme se milosrdenství vůči bližnímu i tak, že nemluvíme o špatných vlastnostech druhých lidí.
 • NEVYNÁŠET: důvěrné věci, o kterých mluví matky na našich setkáních, nikde jinde nevyprávíme. Často jde o bolestivé a osobní záležitosti. Budujeme tak vzájemnou důvěru.

Čtyřikrát ročně se koná tzv. MODLITEBNÍ TRIDUUM – 3 dny, kdy se matky na celém světě sjednocují v modlitbách za své děti a své blízké. Zveme celou farnost, nejen matky zapojené v našem hnutí.

Jednou ročně jsme jezdily na celostátní setkání MM do Brna, do Prahy, do Pardubic, na Velehrad, na Svatý Hostýn. Kromě duchovního programu nás vždy zaujalo množství svědectví o vyslyšených prosbách.

Děkujeme Bohu za dar víry. Bez ní by život byl zoufalý. Modlitby matek nás drží v těžkých situacích. Hodně jsme toho vymodlily. Mnohé prosby nebyly splněny ani po 20 letech, ale díky Modlitbám matek se z toho nehroutíme, vše trpělivě odevzdáváme Pánu Ježíši a ON nám dává sílu a naději, že to jednou přijde…

Děkujeme za požehnání a veškerá dobra, kterými Bůh obdaroval nás a naše rodiny. Vzdáváme mu chválu a dík i za lidi, kteří na to nepamatují.

Rády přivítáme další zájemkyně. Připojit se mohou i ženy, které nemají děti. Mohou se modlit za děti v příbuzenstvu nebo si adoptovat např. nějakého kněze a být tzv. duchovní matkou.

 

K O N T A K T 

Hana Kosinová, tel. 601 351 117
mail: hanakosinova@volny.cz
Theresa Lobkowicz, tel. 734 370 595
www.modlitbymatek.cz

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.