Sedlčany – farní kostel sv. Martina

Bohoslužby v kostele: 

 

Historie
je římskokatolický farní kostel, postavený v raně gotickém stylu. Je jednou z dominant města Sedlčan a zároveň nejstarší dochovanou stavbu ve městě. Kostel náleží do gesce římskokatolické farnosti Sedlčany příbramského vikariátu, v minulosti sloužil kostel také jako děkanský chrám sedlčanského děkanství. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka.

Zdroj: Wikipedia

Zpráva o průzkumu fresek v kostele sv. Martina v Sedlčanech je nahlédnutí, popř. ke stažení ve formátu PDF (45,1Mb)

Stránky obce: Město Sedlčany

Sedlčany – filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie, Sedlčany

Bohoslužby v kostele:

Historie

– jedná se o hřbitovní kostel (zvaný „Církvička“), založen r. 1734. Současný barokní kostel byl postaven v letech 1732–1735 a nahradil menší gotický kostelík.

V chrámu se nachází tři barokní oltáře. Mezi nejcennější součásti mobiliáře patří obraz ze 17. století s vyobrazením Panny Marie s Ježíškem, k němuž se sklání sv. Jan. Hřbitov u kostela byl založen v roce 1821.

Na konci 20. století proběhla rekonstrukce kostela.

Zdroj: Wikipedia

Stránky obce:Město Sedlčany

Dublovice – filiální kostel Nejsvětější Trojice

Bohoslužby v kostele:

Historie: Kostel Nejsvětější Trojice v Dublovicích byl původně románský (zal. v 2. pol. 12. stol.), později několikrát přestavován, v r. 1878 pseudorománsky.

V r. 1802 byl do kostela převezen oltář ze zrušeného kostela z pražské Zderaze – a ne ledajaký! Pochází z r. 1735 a zřejmě je dílem některého z žáků F. M. Brokoffa; navíc je osazen obrazem Ukřižování s Maří Magdalenou od barokního velmistra Petra Brandla. Vpravo od oltáře má náhrobek Marianna, dcera Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, který ji tu pohřbil, když jako dítě zemřela.

Zdroj: itras.com
Stránky obce: Obec Dublovice 

Chlum – filiální kostel sv. Václava

Bohoslužby v kostele:

Historie:

První písemná zpráva o vsi je z roku 1352. Obcí protéká potok Musík a na návrší, nad jeho pravým břehem, je zdaleka viditelná dominanta této oblasti, kostel sv. Václava. Původně gotický kostel z první poloviny 14. století byl v roce 1707 barokně přestaven a současná podoba je z doby po další přestavbě v roce 1790. Tehdy byla zvýšena věž a přibylo dvouramenné schodiště. Z tohoto období mohou být i staré lípy v okolí. Z 18. století jsou i sochy svatých, Gotharda a Judy Tadeáše. Z původní gotické svatyně zůstal jen presbytář a triumfální oblouk. Vnitřní zařízení je z první poloviny 18. století. Oltář sv. Václava na hlavním oltáři je dílem J. Bernarda a byl namalován v roce 1861. Ve zdech kostela je několik náhrobních kamenů. Na nich umístěné erby značí, že se jedná o hroby zdejší šlechty, bohužel nápisy na nich jsou špatně čitelné. Okolo kostela je hřbitov, jehož součásti je kostnice z roku 1765. Od kostela je hezký výhled severním směrem.

Kostel stojí na terase, pod kterou je malá náves s obchodem a obecním úřadem. Na jižní straně je budova fary se stopami baroka. Další stavbou na návsi je budova školy, u níž je zajímavý pomník padlým, který hlídá kamenný lev. Při zdi hřbitova je další barokní socha světce, zřejmě se jedná o sv. Felixe.

Zdroj: turistika.cz

Stránky obce: Obec Nalžovice 

Jesenice – filiální kostel Nejsvětější Trojice

Bohoslužby v kostele:

Historie:

Kostel Nejsvětější Trojice v Jesenici u Sedlčan, původně gotický, založil v polovině 14. století Martin ze Zvěřince, původní kostelík byl značně menší. V průběhu několika staletí prošel dalšími úpravami. Nejprve byla zvětšena loď a v roce 1617 nechal tehdejší majitel panství Diviš Černín z Chudenic přistavět na západní průčelí věž, jihovýchodní roh presbytáře zajistit pilířem. Klenba presbytáře a částečně i lodi nechal vyzdobit freskami.

Tento kostel si zvolil za místo svého posledního odpočinku, to však ještě netušil, že o čtyři roky později bude jeho osud zpečetěn. Diviš Černín z Chudenic byl jedním ze sedmadvaceti českých pánů popravených 21.července 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Byl pochován v jesenickém kostele v rodinné hrobce, ve které byli již uloženi jeho rodiče. Divišův otec Jan Černín z Chudenic byl hejtmanem Vltavského kraje a výběrčí královské berně.

Kostel časem chátral a byl obnoven a přestavěn Frantškem Lachoutem v roce 1799. Jednolodní pozdně barokní s čtvercovým segmentově uzavřeným presbytářem a sakristií na severní straně a hranolovou věží v průčelí. Presbytář zaklenut valeně, závěr sklenut konchou, loď je plochostropá. V kostele se dochovaly dva náhrobky, jeden je Jana Černína a druhý jeho syna Diviše Černína.

Podle : Kol.,Umělecké památky Čech A/J 1.díl
Informační tabule u objektu

Stránky obce:  Obec Jesenice

 

Kosova Hora – filiální kostel sv. Bartoloměje

Bohoslužby v kostele:

Historie:

Kostel svatého Bartoloměje je nejstarší historickou památkou obce. Stojí na místě někdejšího poměrně velkého románsko-gotického svatostánku, který nechali postavit tehdejší majitelé Kosovy Hory, páni z Landštejna. Kostel je doložený v roce 1350 a jeho první plebán, jistý Znata, o dva roky později, avšak podle výzkumu musel vzniknout před rokem 1230. O jeho významu svědčí i to, že byl větší, než dosavadní kostel svatého Martina v Sedlčanech. 

Z původní stavby jsou dosud patrné obvodové zdi kněžiště a zbytky románských oken. Později byl kostel upraven ještě v době renesanční. V době předbělohorské sloužil protestantské bohoslužbě. Z roku 1590 se dochovala cínová křtitelnice.

V letech 1761–1762 byla postavena zděná zvonice a poté roku 1787 barokně přestavěn. V jeho průčelí jsou patrné tři stavební slohy v podobě tří oken nad sebou. Dle některých odborníků však barokní přestavbou v letech 1761–1762 poklesla historická hodnota objektu.

Zdroj: cs.wikipedia.org

Více se o historii kostela můžete dočíst ZDE.

Stránky obce: Obec Kosova Hora

Počepice – filiální kostel sv. Jana Křtitele
Bohoslužby v kostele:

Historie: 

Největší dominantou obce Počepice je kostel sv. Jana Křtitele se hřbitovem. Kostel pochází z 1. pol. 14. stol. a původně byl slohu gotického.

Presbytář osvětlují dvě původně úzká gotická okna, která byla rozšířena za přestavby v roce 1790. Hlavní oltář je barokní z r. 1752.

Nad vchodem jsou malované znaky s nápisem: „Petr Počzepiczky z Počzepicz a na Počzepicích. Anna Počzepic…z Šanova 1553

Nejznámějším farářem, který zde působil, byl spisovatel Jan Křtitel Roškot.

Zdroj: Obecní stránky

Stránky obce: Obec Počepice

Vojkov – filiální kostel sv. Jakuba Staršího
Bohoslužby v kostele:

Historie:

Původně románský kostel, několikrát přestavovaný. Stavba započala někdy v 2.čtvrtině 13.století.

Z románské stavby se dochovalo jádro obdélné lodi a pravoúhelného chóru, sklenutého křížové bez žeber. V pozdní gotice byl kostel výrazně přestavěn. Přistavena byla sakristie u jižní strany presbytáře. Stavbě sakristie padla za oběť značná část jihovýchodního nároží lodi. Věž byla snesena a jen zčásti využita k prodloužení lodě. Nějakou dobu kostel věž neměl, ale stále ještě v pozdní gotice k němu byla přistavěna k severní straně lodi nová věž. Další výrazné úpravy kostela proběhly v baroku. Byl proražen nový vstup v západním průčelí lodi, ve zdi původní věže. Roku 1866 přibyla nová sakristie s oratoří v patře. Této přestavbě pravděpodobně přísluší i schodišťový přístavek v severozápadním cípu, mezi lodí a věží. Kostel obklopuje velice mohutná zeď s abnormálně silnými opěráky. Portál z této zdi je také z 19.století.

Zdroj: stredovek.com

Stránky obce: Obec Vojkov

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek