Ministranti

Sedlčanská farnost stále hledá šikovné kluky k oltáři. Nestyďte se a přijďte posílit naše řady a pomoci nám v dobré a požehnané službě. Když jsi jediný (jedinečný) a je to dobrá věc (nikdo jiný to nemůže udělat), tak musíš. Navíc můžeš zažít spoustu legrace na pravidelných setkáních s ostatními ministranty.

Výzva platí i pro vás, rodičové. Pošlete prosím vaše kluky k oltáři, Pán Bůh vám to bohatě oplatí.

Služby při ministrování

Slovo „ministrant“ pochází z latiny ze slova „ministrare“, to znamená sloužit. Ministrant je ten, který slouží Bohu všude tam kde je, nebo má být Bůh oslavován. Ministrování tedy není jen služba u oltáře (i když tam je naše první a hlavní místo služby), je to také důležitý celoživotní postoj. Umět sloužit i službu přijímat.

Pravidla pro ministranty:

1. Na mši svatou přicházíme vždy včas, minimálně 5 minut před jejím začátkem!
2. Kromě neděle a svátků si uděláme na mši čas i ve všední den!
3. Před vstupem do kostela vypneme mobilní telefony a necháme je v sakristii!
4. V kostele (a nejen tam) se chováme slušně!
5. Jakmile vejdeme do sakristie, pozdravíme: „Chvála Kristu.“ …(případně odpovíme: „Navěky“). Samozřejmě nezapomeneme pozdravit Pána Ježíše ve svatostánku (poklekneme a požehnáme se svěcenou vodou).
6. Při mši (i přede mší v sakristii) se nebavíme, když mluvíme, tak jen to co je nutné!
7. Dáváme pozor na průběh mše, je-li něco potřeba, jsme vždy po ruce!
8. Aktivně se účastníme mše, odpovídáme, zpíváme a modlíme se s ostatními!
9. U oltáře neběháme ani nepřebíháme ze strany na stranu, nejsme na sportovišti!
10. Ruce máme sepnuty na hrudi (nepodpíráme si pupek a nehrajeme si s prsty)!
11. Před odchodem se rozloučíme: „S Pánem Bohem.“ …a nezapomeneme na Pána Ježíše ve svatostánku (poklekneme a opět se požehnáme svěcenou vodou).

FUNKCE A ČINNOST MINISTRANTŮ PŘI BOHOSLUŽBÁCH

Před začátkem mše svaté ministranti připraví:

– u sedadla pro kněze : misál

– na ambonu: lekcionář

-na přípravném stolku (abakus): kalich, korporál, purifikatorium, pala

– je potřeba zapnout zvon, mikrofony, světla v kostele, zapálit svíce a z oltáře sundat ochrannou plachtu.

Kalich se pokryje velem v liturgické barvě. Vždy může být použita bílá barva. Ministranti rovněž připraví tácek pro podávání svatého přijímání a věci nutné k umývání rukou. Pokud nepřinášejí obětní dary věřící, připraví ministranti i paténu s chlebem a konvičky s vínem a vodou. Na oltář je možno položit knihu evangelií, která se liší od knihy s ostatními čteními.

Ceroferáři (nosiči svící) – Svící se používá v liturgii pro zdůraznění některých okamžiků. Svíce nosí vždy dvojice ministrantů. Plamen svíce má být přibližně ve výši očí. V průvodu jdou ministranti se svícemi vpředu, po stranách kříže. Je-li v procesí nesena Nejsvětější svátost, jdou vedle ní – zdůrazňují to, co je v daném okamžiku nejdůležitější. Při mši lze svící použít při četbě evangelia. Během zpěvu před evangeliem doprovodí ministranti kněze k ambonu. Ceroferáři při své službě neklekají. Kromě této služby je přede mší svatou potřeba na oltář připravit alespoň dvě svíce. Na svátek čtyři svíce, na slavnost či neděli šest svící. Při návštěve diecézního biskupa sedm svící.

Navikulař a turiferář – Při významných příležitostech používáme při bohoslužbách kadidlo. Zde je potřeba dvou ministrantů. Jeden z nich nosí lodičku s kadidlem (navikulář), druhý kadidelnici (turiferář). Ministranti chodí vždy společně. Do kadidelnice se vloží železná nádoba, v níž hoří dřevěné uhlí. Musí být zapáleno včas, aby se mohlo dobře rozhořet. Na Bílou sobotu se zapaluje uhlí od posvěceného ohně. Navikulař a turiferář jdou v čele průvodu před křížem. Po příchodu k oltáři se postaví na levou stranu oltáře, aby mohl knězi podat kadidelnici do jeho pravé ruky. Kněz nasype kadidlo a okouří oltář. Ministranti odcházejí a příjdou znovu během žalmu. Celé druhé čtení stojí na levé straně a po „Pán s vámi“ podají kadidelnici knězi. Po skončení evangelia odejdou. Při přípravě darů navikulař s turiferářem na levou stranu oltáře. Mohou též přijít v obětním průvodu. Kněz okouří oltář jako před začátkem mše svaté. Turiferář okouří lid a následně oba odejdou. Naposledy příjdou navikulař s turiferářem během eucharistické modlitby. Pokleknou před oltářem tak, aby mohli při pozdvihování okouřit tělo a krev Páně. Po pozdvihování odejdou a tím jejich služba končí a vrací se k oltáři.

Zdroj: svatymichal.cz

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.